กิจกรรมและโครงการ Activities & Projects

งานเปิดตัวมูลนิธิศิลปสมัย และการประมูลการกุศลเพื่อวงการศิลปะและสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของมูลนิธิศิลปสมัย และการประมูลการกุศลเพื่อวงการศิลปะและสิ่งแวดล้อม Avant-garde Art foundation Charity Auction ณ ไอคอนสยาม ICON Art & Culture Space ชั้น 8 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
ทางมูลนิธิฯต้องขอขอบคุณผู้ร่วมประมูลทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน ไปจนถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ร่วมใจกันเป็นแรงผลักดันวงการศิลปะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ก้าวต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนสามารถสร้างงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอบคุณทาง Bangkok Art Auction ที่ช่วยจัดงานในครั้งนี้ให้ออกมาได้อย่างสวยงาม
มูลนิธิฯจะนำพลังใจของทุกท่านทำตามเป้าหมายเพื่อการนำรายได้ไปต่อยอดเพื่อดำเนินกิจกรรมศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ผืนป่า ชุมชน และศิลปะเด็กทั้งที่ดำเนินการอยู่และโครงการใหม่ๆในอนาคตที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ส่งเสริมรังสรรค์จิตอนุรักษ์ และการเป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯที่เรายึดมั่นไว้

โครงการจัดกิจกรรมศิลปะเด็กชุมชนบ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก พ.ศ. 2564

      มูลนิธิศิลปสมัยได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมศิลปะเด็กชุมชนบ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะให้แก่เด็กในชุมชนบางกลอย-โป่งลึก ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนสามารถเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความสุขได้โดยการแสดงออกทางศิลปะด้วยวัสดุที่หาได้ภายในชุมชน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

  ศิลปะนั้นมาความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้าน คือ พัฒนาทางด้านร่างกาย พัฒนาทางด้านอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาทั้งนี้ ศิลปะยังมีผลที่ดีต่อผู้คนในทุกช่วงวัย เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยกระดับจิตใจให้มีความละเอียดอ่อน มูลนิธิศิลปสมัยได้เห็นถึงความสำคัญต่อศิลปะ ขณะเดียวกันนั้น ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนั้นไม่สามารถเข้าถึงศิลปะได้อย่างง่าย มูลนิธิศิลปสมัยจึงจัดให้มีกิจกรรมศิลปะร่วมกับชุมชนบ้านบางกลอย-โป่งลึก เพื่อเผยแพร่ความรู้ และนำศิลปะเข้ามาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม