วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

                 มูลนิธิศิลปสมัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน  ศิลปวัฒนธรรมในทุกแขนง สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน  องค์ความรู้และแนวทางการสร้างผลงานศิลปะ ทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมทางศิลปะแขนงต่างๆ และด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม เทศกาลศิลปะ นิทรรศการและการแสดงเป็นต้น อีกทั้งยังนำศิลปะเข้าสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมทั้งทางจิตใจและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยดําเนินการทั้งหมดเพื่อสาธารณประโยชน์